د يـــــروز،

 بــــه  خــا نـه ی  بـخـت  عـروسـك  مـی بـرد ی

                            د ر هـلـهـلـه ی  زنـا ن   كـوچ نـشـيـن .

ديـگـر كـسـی

    گـل  و پـوچ

                            بــــا زی  نــكـــرد .

بــا نــو،

 ا شــكـهـا يـت  كــا ل  بــودند  و

                        د سـتـهـا ی  د لـت  كـوتــا ه .

امــــــروز،

 بــا  پـــا هـا يـی  كــوتـــا ه

     و

   د سـتــهــا يـــی  ا ز پـــا  د را زتـــــر .

 فـــــــرد ا ....

...................................................................................

نقدآقای دکترجمال نصاری:

1-نقطه آغاز قوی و استفاده از زمان متوالی و به جا

 2-کلمه عروسک اگر حرف "ک" مصغر باشد فاجعه ی پنهان شعر به خوبی اتفاق می افتد

3-پرداخت بیشتر در زمان حال تا مخاطب بتواند آینده را بهتر پیش بینی کند

 ((جا دارد از همین جا دوباره و چند باره از آقای دکتر نصاری تشکر کنیم))

+ تاريخ شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ساعت 1:23 به قلم موسوی |